Organisation

Snigelns förskola drivs som en ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar.

Styrelse
En styrelse bestående av föräldrar driver förskolan. Styrelsen har det ekonomiska ansvaret för verksamheten samt ansvar för personal och arbetsmiljö. Styrelsemöten hålls ungefär en gång i månaden eller oftare vid behov. Vid behov närvarar även förskolechefen på styrelsemötena.

Personal
Den dagliga verksamheten på förskolan bedrivs av personal som är anställd av föreningen. Personalen har adekvat pedagogisk utbildning.

Förening
Varje vår hålls en årsstämma. En valberedning bestående av två föräldrar föreslår då nya medlemmar till styrelsen och de olika kommittéerna. Samtliga föreningsmedlemmar ska delta på årsstämman. Ett antal föreningsmöten hålls varje termin, där ska varje familj delta med minst en förälder.
Alla föräldrar har ett uppdrag i föreningen, antingen i Styrelsen eller i någon kommitté.

Medlemmar – familjer
Som medlem i Snigeln betalar familjen endast den kommunala barnomsorgsavgiften, inga andra avgifter tillkommer. Föräldrarna har uppdrag i föreningen, antingen i styrelsen eller i någon kommitté. I kommittéerna jobbar föräldrar bl.a. med att underhålla och förbättra ute- och innemiljön, storstädning 2ggr/år, rekrytera nya medlemmar, fixa hemsidan och ordna gemensamma aktiviteter och fester.